4 min. 4 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Administrative Law

Procesvolmacht (bestuursrecht)

Met dit model kunt u de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan tonen voor de rechtbank met een schriftelijke machtiging.

Hoewel de wet de term 'machtiging' gebruikt, is voor dit model de gebruikelijker term 'procesvolmacht' gekozen. In het bestuursprocesrecht is geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging of verplichte rechtsbijstand. Maar een 'burger' kan zich in beroep bij de bestuursrechter door een ander – de gemachtigde - laten vertegenwoordigen. De machtiging mag niet onbegrensd zijn, dat wil zeggen dat uit de schriftelijke machtiging moet blijken voor welk specifiek doel deze is afgegeven. De rechtbank die ermee bekend is dat en door wie een partij zich laat vertegenwoordigen, is verplicht om alle processtukken in ieder geval aan de gemachtigde toe te zenden.

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden